wyszukiwanie zaawansowane
» Konkursy Facebookowe

Konkursy Facebookowe

 

Regulamin konkursu na Facebook.com >>> https://www.facebook.com/events/173508023113824/

 

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu o nazwie „Mikołajkowy konkurs” jest Drogeria Sekret Urody Lubartów z siedzibą w Lubartowie, ul. Rynek I /17, 21- 100 Lubartów; NIP 9462545359; REGON 060736450

 2. Fundatorem nagród w „Mikołajkowym konkursie” jest Drogeria Sekret Urody Lubartów, ul. Rynek I /17, 21- 100 Lubartów

3. Konkurs zostanie przeprowadzony na wydarzeniu "Mikołajkowy konkurs” 22 XI – 4 XII umieszczonym na fanpage'u Drogerii Sekrety Urody Lubartów utrzymywanym na stronach serwisu społecznościowego Facebook.com, dostępnym pod adresem URL: (https://www.facebook.com/events/173508023113824/)

4. Termin trwania konkursu wyznaczony jest od 22 listopada 2016 roku do 4 grudnia 2016 roku do godziny 23:59.

5. Regulamin stanowi podstawę organizacji konkursu, określa prawa i obowiązki jego uczestników.

6. Regulamin konkursu dostępny jest w notatce przypiętej do postu.


§ 2. Uczestnictwo w konkursie.

1. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniająca warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia, mogą brać udział w konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci oraz rodzice.

4. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie.

5. Wpisanie komentarza pod postem konkursowym jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursowego.

6. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu serwisu Facebook.com.


§ 3. Przebieg i warunki udziału w konkursie.

1. Aby wziąć udział w konkursie należy od dnia 22.11.2016 roku do dnia 4.12.2016 roku do godziny 23:59, na wydarzeniu "Mikołajkowy konkurs” 22 XI – 4 XII pod postem konkursowym zamieścić komentarz będący odpowiedzią na zadanie konkursowe zamieszczone w poście konkursowym: tj: Wymyśl nazwę dla sklepu internetowego z kosmetykami. Dodatkowo należy polubić fanpage Drogerii Sekret Urody Lubartów, polubić i udostępnić post konkursowy zamieszczony na stronie wydarzenia "Mikołajkowy konkurs” 22 XI – 4 XII oraz wziąć udział w wydarzeniu "Mikołajkowy konkurs” 22 XI – 4 XII.

2. Zgłoszenie pracy konkursowej następuje poprzez zamieszczenie wypowiedzi za pomocą funkcji "Dodaj komentarz", w którym to momencie zapisany zostaje na serwerze czas przesłania pracy konkursowej.

3. Z zastrzeżeniem postanowienia § 5 ust. 4, każdy uczestnik konkursu może zgłosić do konkursu dowolną liczbę prac konkursowych.

4. Po przesłaniu pracy konkursowej w sposób określony w ust. 1 i 2, uczestnik nie może dokonywać w niej żadnych zmian.

5. Uczestnik konkursu zobowiązany jest zapewnić, że praca konkursowa nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia pracy konkursowej do konkursu.

6. W odpowiedziach konkursowych nie można używać nazw firm ani podawać jakichkolwiek informacji, które mogłyby wskazywać na jakąkolwiek firmę lub sugerować jej nazwę albo nazwy jej produktów lub ich charakterystykę

7. Odpowiedzi konkursowe nie mogą mieć charakteru reklamowego. Jeśli takie się pojawią, zostaną usunięte, a ich autorzy nie wezmą udziału w konkursie.

8. Wybrana przez jury nazwa będzie nazwą użytą do stworzenia sklepu internetowego z kosmetykami.

9. Prace konkursowe mogą zostać zamieszczone na fanpage'u, jak również na stronach serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora, w tym na stronach niezwiązanych bezpośrednio z konkursem.

10. Na podstawie przepisu art. 921 § 3 kodeksu cywilnego Organizator zastrzega sobie nabycie – z chwilą wydania Nagrody – autorskich praw majątkowych do zgłoszonej w Konkursie i nagrodzonej nazwy, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a nagrodzony Uczestnik Konkursu przenosi z tą chwilą na Organizatora autorskie prawa majątkowe do nazwy na następujących polach eksploatacji:
a) używanie jej jako nazwy profilu na fanpage'u, instagramie, stronie internetowej oraz blogu
b) trwałe lub czasowe utrwalanie i zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym także utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym techniką zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową, taką jak zapis na płycie CD, DVD, Blu-ray, urządzeniu z pamięcią flash lub jakimkolwiek innym nośniku pamięci;
c) wprowadzanie do obrotu, użyczanie, a także rozpowszechnianie w inny sposób, w tym jej publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

d) wykorzystywanie w dowolny sposób w celach informacji, promocji, reklamy i marketingu, w tym reklamy (promocji, informacji) zewnętrznej, prasowej, kinowej, jak też realizowanej poprzez nadawanie przewodowe i bezprzewodowe we wszystkich stacjach radiowych i telewizyjnych, a także przy użyciu satelity, platform cyfrowych i multipleksów, w sieci Internet, w systemie real audio, w telefonii oraz telewizji cyfrowej, przez RDS i DAB oraz w mediach interaktywnych.

11. Nagrodzony Uczestnik z chwilą wydania Nagrody przeniesie na Organizatora konkursu także prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich opracowań nazwy, tj. prawo zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na polach eksploatacji wskazanych w pkt 10.

12. Wynagrodzenie za przeniesienie praw, o którym mowa w pkt 10, zawiera się w wartości otrzymanej nagrody w Konkursie.

13. Nagrodzony Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych oraz zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał uprawnień z tytułu autorskich praw osobistych w stosunku do Organizatora.


§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

1. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2. Spośród zaproponowanych przez uczestników nazw, spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej, jury wskaże najciekawszą, a uczestnikowi, który ją nadesłał zostanie przyznana nagroda za pierwsze miejsce określona w § 5 ust. 1.

3. Dla osoby, która zbierze najwięcej lajków pod udostępnieniem postu konkursowego zamieszczonego na stronie wydarzenia "Mikołajkowy konkurs” 22 XI – 4 XII  i która spełnia warunki określone w ust. 1 zostanie przyznana nagroda za drugie miejsce określona w § 5 ust. 1.

4. Dla osoby, która otrzyma najwięcej lajków za swój komentarz pod postem konkursowym na stronie wydarzenia "Mikołajkowy konkurs” 22 XI – 4 XII  i która spełnia warunki określone w ust. 1 zostanie przyznana nagroda za trzecie miejsce określona w § 5 ust. 1.

5. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora.

6. Organizator do dnia 6 grudnia 2016 roku do godziny 20:00 opublikuje na stronie wydarzenia "Mikołajkowy Konkurs” 22 XI – 4 XII oraz na fanage'u Drogerii Sekret Urody Lubartów wyniki konkursu oraz powiadomi o wynikach nagrodzonych uczestników, wysyłając wiadomość za pomocą systemu komunikacji dostępnego w serwisie Facebook.com.

5. Nagrodzony uczestnik zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia wysłania przez Organizatora zawiadomienia o wygranej w sposób określony w ust. 4 powyżej, przekazać w sposób określony w zawiadomieniu dane niezbędne do przesłania nagrody tj. imię, nazwisko i adres zamieszkania.


§ 5. Nagrody.

1. Nagrodami w konkursie dla uczestników, o którym mowa w § 4 ust. 2 są kolejno: za pierwsze miejsce zestaw do paznokci Semilac o wartości 249 PLN, za drugie miejsce zestaw pędzli do makijażu Hakuro o wartości 113 PLN oraz za trzecie miejsce zestaw kosmetyków naturalnych Vianek o wartości 92 PLN.

2. Nagroda konkursowa zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

3. Nagroda zostanie wysłana pocztą w terminie 14 (czternastu) dni od przesłania przez uczestnika wiadomości zawierającej dane niezbędne do przekazania nagrody, zgodnie z § 4 ust. 5, na adres pocztowy wskazany przez uczestnika zgodnie z § 4 ust. 5 Regulaminu.

4. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą Regulaminem.


§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres:  z dopiskiem "Mikołajkowy konkurs” 22 XI – 4 XII. Reklamacje należy składać w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.


§ 7. Ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Agora SA.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

 

 


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopgold.pl